Kunnskapsoppsummering fra Helsedirektoratet

Posted on 23/06/2011

11


Det er i dag lagt ut nyheter om en kunnskapsoppsummering om CFS/ME på Helsedirektoratets sider.

Denne kunnskapsoppsummeringen omfatter både SINTEF-rapporten som kom tidligere i år, og rapporten fra Kunnskapssenteret som vi har ventet på. Helsedirektoratet kommer ut fra dette frem til anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg kommer til å legge ut mer kommentarer etter hvert som jeg har fått satt meg inn i materialet.

Her er det som står på Helsedirektoratets sider:

CFS/ME kunnskapsoppsummering, evaluering og abefalinger til HOD

Mange pasienter har behov for tjenester i et samspill mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det samspillet fungerer dessverre ikke godt nok i dag.

Helsedirektoratet har besvart oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet med følgende hovedkonklusjoner og anbefalinger. Hele svaret kan du lese i boksen til høyre. Lenke til rapportene fra Kunnskapssenteret kommer.

Hovedkonklusjoner:

 • Det forligger i dag ikke et evidensbasert kunnskapsgrunnlag for å kunne utgi nasjonale retningslinjer eller en veileder
 • Helsedirektoratet kan på bakgrunn av foreliggende rapporter se at det fortsatt vil ta tid å bygge opp gode, robuste pasientforløp for denne pasientgruppen.
 • Kunnskapsgjennomgangen støtter ikke opp om en tidligere anbefaling om å bruke NICE-kriteriene
 • Kunnskapsgjennomgangen gir ikke på et generelt grunnlag støtte for å anbefale tilpasset treningsbehandling og/eller kognitiv terapi for alle med CFS/ME

Anbefalinger:

 • Kunnskapsgjennomgangen av Kenny De Meirleirs studier gjør at Helsedirektoratet, på bakgrunn av dagens kunnskap, ikke kan anbefale at det offentlige finansierer denne typen behandling
 • Det anbefales å identifisere pågående studier og oppsummere eksisterende studier om årsakssammenhenger og diagnostikk
 • Nye forskningsprosjekter og anbefalinger om intervensjon må ses i forhold til sykdomsgraden (alvorlighetsgraden); mild – moderat – alvorlig – eller svært alvorlig og i forhold til hvilken fase av sykdommen pasienten befinner seg i; ustabil – stabiliseringsfasen – oppbyggingsfasen
 • Det anbefales vurdert økte midler til forskning om årsaksforhold og behandling
 • Det legges til rette for å innhente og spre erfaringsbasert kunnskap bl.a. gjennom regionale erfaringskonferanser
 • Det vurderes opprettelse av en nasjonal behandlings- / kompetansetjeneste for CFS/ME for en tidsbegrenset periode
 • Biobanken på OUS – Aker knyttes tett opp til den nasjonale tjenesten.
 • Det anbefales opprettelse av ambulante team for barn, unge og voksne i alle helseregioner
 • Det anbefaler at det startes et arbeid for å utvikle gode modeller for hvordan barn som pårørende til pasienter med CFS/ME skal følges opp
 • Det anbefales regional poliklinikk for CFS/ME
 • Det anbefales rehabiliteringstilbud som bygger på erfaringer og kompetanse fra bl.a. Sølvskottberget
 • Det anbefales regionale Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende
 • Det anbefales en videreføring av en landsdekkende Informasjonstelefontjeneste

[Publisert: 23.06.2011]

Reklamer