ME-pasientar står utan tilbod (Klassekampen 01.03.11)

Posted on 01/03/2011

3


Magnhild Folkvord, journalist i Klassekampen, fortsetter å følge ME-saken. Følgende står på trykk i dagens avis:

 

ME-pasientar står utan tilbod

Ny rapport: Få fastlegar veit korleis dei skal avgjera om ein pasient har kronisk utmattingssyndrom (ME). Fleire av helseføretaka har ikkje noko tilbod til ME-pasientar.

AV MAGNHILD FOLKVORD

Ein fersk rapport viser lite betring i det offentlege helsetilbodet til dei sjukaste ME-pasientane. Den peikar blant anna på framleis manglande sengeplassar og kunnskap.

Sintef har laga rapporten på oppdrag frå Helsedirektoratet, og samanliknar med kva som kom fram for tre år sia.

Fastlegane veit ikkje

Forfattarane slår fast at «situasjonen fortsatt er preget av det Sosial- og helsedirektoratet konkluderte med i sin rapport i 2007: ?Manglende enighet om og implementering av diagnostiske kriterier.’»

Eit relativt stort fleirtal av fastlegane svarer at dei ikkje kjenner diagnoseverktya som kan brukast for å avgjera om ein pasient har ME (kronisk utmattingssyndrom).

Rapporten viser også at det er fagleg usemje om kva for diagnoseverkty som bør brukast. Verdas helseorganisasjon (WHO) har sia 1969 klassifisert CFS/ME under nevrologiske sjukdommar med ein diagnosekode.

Frå ti til null sengeplassar

Fleire av helseføretaka har ikkje noko tilbod til ME-pasientar, og seks av ti fastlegar meiner kommunen ikkje har noko godt tilbod til dei ME-sjuke.

I rapporten frå 2007 vart mangel på behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbod, spesielt for dei som fungerer dårlegast, ført opp på direktoratet si tiltaksliste. Kompetanseheving retta mot dei aller sjukaste ME-pasientane vart sett opp som ei prioritering.

Dette har i liten monn ført til handling. Helse Sør-Øst fekk i 2009 i oppdrag å oppretta ti døgnplassar som eit landsdekkjande tilbod til dei aller sjukaste. Oslo universitetssykehus skulle stå for tilbodet, men ifølgje rapporten følgde det ikkje tilstrekkelege driftsmidlar med. Seinare vart det bestemt å oppretta to sengeplassar for utgreiing av dei sjukaste. Dette er framleis under planlegging.

Ved Oslo universitetssykehus vart det i 2008 planlagt å oppretta eit team med lege og andre helsefagfolk som kunna besøkja dei sjukaste pasientane heime, gjera utgreiing og få i gang hjelpetiltak på kommunalt nivå.

Det ambulante teamet har hatt få besøk i 2010, og ventetida er lang. Forklaringa er «vedvarende underbemanning på legesiden».

Haldningsendring og info

Ruth Astrid L. Sæter, generalsekretær i Norges ME-forening, meiner det trengst ei massiv haldningsendring og ein informasjonskampanje om ME, først og fremst blant norske legar.

– Skal dei kunna greia ut ME-pasientar på ein god måte, må dei ha meir kunnskap enn dei har i dag, seier Sæter til Klassekampen.

Ho meiner elles at det har skjedd mykje på ME-området i seinare tid som kan gi håp om meir merksemd og betre kunnskap om sjukdommen, og nemner som eksempel oppdaginga av retroviruset XMRV hos mange ME-pasientar.

Det lykkast ikkje å få nokon kommentar til denne saka frå Helsedirektoratet i går.

 

Reklamer
Posted in: ME i media